XV Ambient Festival Part XI: Manuel Göttsching [English version]

 gorlice_manuel_1

Let’s relive. Manuel Göttsching occurred as the star of the evening during the second day of the 15th Edition of the Festival Ambient in Gorlice. I was already at his concert in September 2012, which took place in Warsaw, in the picturesque, surroundings cosmic Copernicus Science Centre. Manuel played a fantastic show, the attraction was surreal visuals combined with the music of minimalist album „E2-E4”. Very special atmosphere during event in Warsaw made me to go his concert again. During my visit in Gorlice I expected,  that this will be a compilation of tracks played during other performances last year in Europe. I was really surprised when I heard the older tracks  in a completely new arrangement.

gorlice_manuel_5

Musician started with a power. Dynamic start in the form of pulse beat and the bass seemed that intimate room in  Cultural Center of Gorlice  began to rise and undulate. Then he rang juicy solos played by Manuel on an analog synthesizer. In the second part Göttsching continue playing synthesizer. The game looked like fun sounds. In the third part  tunes toned down by artist, but only for a moment, only to return to the dynamic play on the keyboard. It was only later make the connection yourself that this is one of the tracks that was played during one of the concerts in Japan: „Trunky Groove”. The introduction of new arrangements meant that this work can be safely played at dance events. It was a good omen for the rest of the evening.

  gorlice_manuel_18

Before the next episode of Manuel Göttsching welcomed numerous public gathered in Cultural Centre of Gorlice. Thanks for the invitation to Tadeusz Łuczejko and he mentioned briefly about previous visits to Poland and said at present during that evening. Another work, „Shuttlecock”, is an incredible journey flowery dynamic unearthly sounds and a beautiful solo guitar. Beginning primarily rhythmic sequences of analog synthesizer. As a second background is artistic development of guitar playing. After a short time Göttsching game time faster, slower time, like a rising wave of the sea, causing the listener in a blissful mood. In the next part can be heard clearly, the music begins to intensify and gaining strength. Manuel’s guitar begins to sing electric songs are in their moments of tears and joy. Most liked the middle, when Manuel Göttsching revealed his great artistry. When emotions have subsided, there was a decrescendo and the culmination of this great track. The original version of „Shuttlecock” is very calm and gentle. It does not contain as much energy as a version played by Manuel in Gorlice. This version is for me a big plus.

gorlice_manuel_2

The third part of the concert was very raised and … ..romantic. Manuel Göttsching, is not only one of the best guitarists and keyboard players in the world, but also a master of mood. Sublime, solemn beginning, „Dream”, aided by synthetic Wind of Time makes a real gem Göttsching performance in Gorlice. After a few minutes the development of the composition. Hard, but subdued sequences give great strength. Against the background of the chord melody resounds colored main theme played by Manuel on the old synthesizer. Thus begins a musical, a romantic story about the search longed love. Just like the „Trunky Groove” Göttsching little improvised playing the synthesizer. In the middle of „Dream” Manuel Göttsching played a solo on the guitar. At the beginning it was a shy start, as if the artist was looking for a foothold. After a while there was a full expression of sound style of  Göttsching’s play. This was the theme of this arrangement, which was more rhythmic than the version that I know of studio album. After a few minutes relaxing playing the guitar, the artist finishes a masterpiece …

The fourth track is a classic second half of the seventies of the last century. „Sunrain” is the best known composition in the work of Manuel Göttsching, taken from the album „New Age Of Earth”. I must admit that the modern version is very successful. While listening to this track, it felt journey through the Earth’s atmosphere in the hot streams of Sun Rain. Space atmosphere caused by the playing of the song, I returned to my favorite memory of the period of classical electronic music.

The last three songs Manuel Göttsching: „Deep Distance”, „Oyester Blues” and „Midnight On Mars” is an exceptional termination of the 15th Edition of the Festival Ambient in Gorlice. The new version of „Deep Distance” begins with lazy sequences. After a while on the forefront of the strong beat, and after a while you hear a fairytale, synthesized theme. The new version of „Deep Distance” is aimed primarily at younger fans of German music, but also senior devotees of classical music electronic music. I know some version of „Deep Distance”: studio version („New Age Of Earth”), a live version of 1976 („The Private Tapes” Vol. 2 „), a remix of 2006 („Joaquin Joe Claussell meets Manuel Göttsching”) and a concert version of Gorlice. In my opinion concert version is very successful. Gives this work dynamism, color and ideally suited as background music for video projection depicting the beauty of Mother Earth, landscapes, sky and atmospheric phenomena. You can feel it when you listen to the solo game in the second half of this excellent song.

gorlice_manuel_21

After recently played songs Göttsching came with two relaxing compositions, completely unexpectedly. The first of them, the premiere of „Oyster Blues”. It was a classic piece in the style of rock and blues supported sequences atmosphere. I’ve never heard it before and it was a huge surprise for me. The  atmosphere of this song reminded me his songs from the end of the seventies of the last century. Before midnight, on stage for the last time sounded poetic tale Göttsching guitar. This time, the audience heard a classic piece Fri „Midnight On Mars”, already without improvisation.

Manuel Göttsching confirms that, he is the best guitarist in the world and his brilliant music on the guitar fits into sequential, classic electric music. It is also proof that the artist is not afraid to experiment.  During my second concert of Göttsching really impressed with his game.  Each illustration of a music that was played was warm, emotionally and enthusiastically received by the audience. On successful concert Manuel Gottsching by not only the presence of fans, but also the decor scene, classic interiors in  Cultural Centre in Gorlice. Let me remind you that the concert took place without lasers and animations, with simple lighting. Another concert Manuel Göttsching I can confirm that this is one of the few musicians of the older generation, who can seize the opportunities to play the guitar, synthesizer, sequencer, and can compose and create in following the modern trends in electronic music.

Tracklist : 

1. Trunky Groove
2. Shuttlecock
3. Dream
4. Sunrain
5. Deep Distance (new version)
6. Oyster Blues (encore)
7. Midnight on Mars (encore)

© Marcin Melka, Toruń,  16.07.2013 

XV Ambient Festival część XI: Manuel Göttsching

 gorlice_manuel_1

Przeżyjmy to jeszcze raz. Manuel Göttsching wystąpił jako gwiazda wieczoru podczas drugiego dnia XV edycji Festiwalu Ambient w Gorlicach.  Byłem już wcześniej na Jego koncercie we wrześniu 2012 roku, który miał miejsce w Warszawie, w malowniczym, kosmicznym otoczeniu Centrum Nauki Kopernik. Manuel wówczas zagrał fantastyczne show, którego atrakcją były surrealistyczne wizualizacje w połączeniu z muzyką z minimalistycznej płyty „E2-E4”. Wyjątkowy  nastrój podczas eventu w Warszawie spowodował, że ponownie wybrałem się na koncert. Wracając do występu niemieckiego artysty  w Gorlicach spodziewałem się, że będzie to kompilacja utworów granych podczas innych występów w zeszłym roku w Europie. Jakież było moje zdziwienie, kiedy usłyszałem znane utwory w całkowicie nowej aranżacji. Tym razem muzyk zaskoczył mnie.

gorlice_manuel_5

Muzyk rozpoczął od mocnego uderzenia. Dynamiczny początek w postaci pulsacyjnego beatu oraz basu sprawiał wrażenie, że kameralna sala w Gorlickim Centrum Kultury zaczęła się wznosić oraz falować. Po chwili rozbrzmiały soczyste solówki grane przez Manuela na analogowym syntezatorze. W drugiej części Göttsching grał dalej na syntezatorze. Gra  przypominała  zabawę  dźwiękami.  W trzeciej  odsłonie artysta jakby stonował, ale tylko na chwilę, by zaraz wrócić do dynamicznej gry na klawiaturze. Dopiero później skojarzyłem sobie, że jest to jeden z utworów, który był grany  podczas jednego z koncertów w Japonii: „Trunky Groove”.   Wprowadzenie nowych aranżacji  spowodowało, że utwór ten może być śmiało grany podczas tanecznych imprez. To był dobry prognostyk na dalszą część wieczoru.

  gorlice_manuel_18Przed kolejnym epizodem Manuel Göttsching powitał licznie zgromadzoną publiczną w Gorlickim Centrum Kultury. Podziękował za zaproszenie Tadeuszowi Łuczejce oraz wspomniał krótko o poprzednich wizytach w Polsce i powiedział   co zaprezentuje podczas tamtego wieczoru.   Kolejne dzieło,   „Shuttlecock”, to niesamowita nieziemska podróż ukwiecona dynamicznymi brzmieniami oraz piękną solówką na gitarze. Początek to przede wszystkim rytmiczne sekwencje z analogowego syntezatora. Jako drugie tło stanowi artystyczne rozwinięcie gry na gitarze. Po niedługim czasie Göttsching gra raz szybciej, raz wolniej, niczym wznosząca się fala morza,  wprawiając słuchacza w błogi nastrój. W kolejnej części  słychać wyraźnie, że muzyka zaczyna potęgować i nabierać siły. Gitara Manuela zaczyna śpiewać elektryczne pieśni, są w nich chwile płaczu i radości. Najbardziej spodobał mi się środek, kiedy Manuel Göttsching ujawnił swój wielki kunszt artystyczny. Kiedy emocje już opadły, nastąpiło decrescendo oraz zwieńczenie tego świetnego utworu. Pierwotna wersja „Shuttlecock” jest bardzo spokojna i delikatna. Nie zawiera tyle energii, co wersja grana przez Manuela w Gorlicach. Ta wersja ma u mnie duży plus.

gorlice_manuel_2

Trzecia część koncertu była bardzo podniosła oraz …..romantyczna. Manuel Göttsching, to nie tylko jeden z najlepszych gitarzystów oraz  klawiszowców na świecie, ale i też mistrz nastroju. Wzniosły,   uroczysty początek „Dream”, wspomagany przez syntetyczny Wiatr Czasu czyni  prawdziwą perełkę występu Göttschinga w Gorlicach. Po kilku minutach następuje rozwinięcie kompozycji. Twarde, aczkolwiek stonowane sekwencje dają wielką siłę. Na tle tych akordowych melodii rozbrzmiewa kolorowy temat główny  grany przez Manuela na syntezatorze. Rozpoczyna się zatem muzyczna, romantyczna opowieść o poszukiwaniu upragnionej miłości. Podobnie jak podczas „Trunky Groove” Göttsching troszeczkę improwizował grą na syntezatorze. W połowie „Dream” Manuel Göttsching zagrał partię solową na gitarze. Na  początku był to nieśmiały początek, jakby artysta poszukiwał punktu zaczepienia. Po chwili nastąpiła pełna ekspresja brzmienia stylu gry Göttschinga. Był to motyw przewodni tej aranżacji, który  był bardziej rytmiczny od tej wersji, którą znam z płyty studyjnej. Po kilku minutach relaksującego grania na gitarze, artysta arcydzieło kończy …

Czwarty utwór, to klasyka drugiej połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. „Sunrain” to najbardziej znana kompozycja w twórczości Manuela  Göttschinga, pochodząca z albumu „New Age Of Earth”. Przyznam  szczerze, że współczesna wersja  jest bardzo udana. Podczas słuchania tego utworu, dało się  poczuć wędrówkę po ziemskiej atmosferze w gorących strugach Słonecznego Deszczu. Kosmiczna atmosfera spowodowała, ze podczas grania tego utworu powróciłem pamięcią do mojego ulubionego okresu w klasycznej muzyce elektronicznej. Ostatnie trzy utwory Manuela Göttschinga „Deep Distance”, „Oyester Blues” oraz „Midnight On Mars”  to wyjątkowe zakończenie XV edycji Festiwalu Ambient w Gorlicach. Nowa wersja „Deep Distance” zaczyna się leniwymi sekwencjami. Po chwili na pierwszy plan wysuwa się mocny beat, a po chwili słychać bajkowy, syntezatorowy motyw. Nowa wersja „Deep Distance” jest adresowana głównie do młodszych fanów niemieckiego muzyka, ale też i starszych wielbicieli klasycznej muzyki elektronicznej muzyki. Znam kilka wersji „Deep Distance”: wersja studyjna („New Age Of Earth”), koncertowa wersja z 1976 roku („The Private Tapes” Vol. 2”), remiks z 2006 roku („Joaquin Joe Claussell meets Manuel Göttsching”)   oraz wersja koncertowa z Gorlic. Moim zdaniem wersja koncertowa jest bardzo udana. Nadaje temu dziełu  dynamizm, koloryt oraz świetnie się nadaje jako muzyczne tło do projekcji wideo przedstawiających piękno matki Ziemi, krajobrazów, nieba oraz zjawisk atmosferycznych. Można to poczuć podczas słuchania solowej gry w drugiej połowie tej znakomitej pieśni.

gorlice_manuel_21

Jeszcze publiczność nie ochłonęła z wrażenia po ostatnio granych  utworach, a Göttsching nieoczekiwanie zagrał dwie relaksujące kompozycje. Pierwsza z nich, to  premierowy „Oyster Blues”. Był to klasyczny kawałek w stylu rocka, wsparty sekwencjami oraz bluesową atmosferą. Nigdy go wcześniej nie słyszałem i było to dla mnie ogromne zaskoczenie, gdyż klimat tego utworu przypominał mi dokonania Manuela Göttschinga z końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Przed północą, na scenie po raz ostatni zabrzmiała poetycka opowieść gitary Göttschinga. Tym razem publiczność usłyszała klasyczny kawałek pt.  „Midnight On Mars”, już bez improwizacji.

Manuel Göttsching potwierdza, że jest najlepszym gitarzystą na świecie oraz jego genialna muzyka na gitarze pasuje do sekwencyjnej, klasycznej muzyki elektrycznej.  To jest też dowód, że artysta nie boi się eksperymentów. Na koncercie Göttschinga byłem po raz drugi i byłem pod wrażeniem jego gry. Każda ilustracja muzyczna, która była grana, została ciepło, emocjonalnie  i owacyjnie przyjęta przez publiczność. Na udany koncert Manuela Göttschinga złożyła się nie tylko obecność fanów, ale też wystrój sceny, klasyczne wnętrza Gorlickiego Centrum Kultury. Przypomnę, że koncert odbywał się bez laserów i animacji, przy prostym oświetleniu. Kolejny koncert Manuela Göttschinga mogę potwierdzić, że jest to jeden z nielicznych muzyków starszego pokolenia, który potrafi wykorzystać możliwości gry na gitarze, syntezatorze, sekwencerze oraz potrafi komponować  i tworzyć w podążaniu za nowoczesnymi trendami w muzyce elektronicznej.

Manuel Göttsching podczas XV Edycji Festiwalu Ambient w dniu 13.07.2013  w Gorlicach zagrał następujące utwory:

1. Trunky Groove
2. Shuttlecock
3. Dream
4. Sunrain
5. Deep Distance (nowa wersja)
6. Oyster Blues (utwór na bis)
7. Midnight on Mars (utwór na bis)

© Marcin Melka, Toruń,  16.07.2013 r.

PS. English version will be available here soon.

XV Ambient Festival część IX: koncert Rapoon

gorlice_rapoon_1

 Rapoon to projekt muzyczny Robin Storey’a, byłego członka zespołu zoviet*france. Był jednym z uczestników jubileuszowego XV Festiwalu Ambient w Gorlicach w lipcu ubiegłego roku. Artysta zagrał interesującą muzykę ambient. Była to prawie godzinna suita składająca się z kilku części, które były wzbogacone ciekawymi wizualizacjami i zsamplowanymi głosami. Wizualizacje przedstawiały postacie, ruchome obrazy, które  symbolizowały ruch, przestrzeń oraz upływ czasu. Dodatkową atrakcją koncertu było wzbogacenie surowych, ambientowych dźwięków różnymi instrumentami, np. grą na flecie. Na tym koncercie znajdują się utwory, które były grane podczas XV Festiwalu Ambient w Gorlicach.

Marcin Melka 

XV Ambient Festival część VIII: koncert Neuronium

neuronium_nocny_lot

 W dniu 12 lipca 2013 roku podczas XV Festiwalu Ambient w Gorlicach wystąpił Michel Huygen aka „Neuronium” – gwiazda pierwszego dnia Festiwalu. Muzyka z koncertu została zarejestrowana i wydana niedawno przez wydawnictwo „Oniria”. Dwupłytowe wydawnictwo pt. „Nocny Lot – Live in Poland” zawiera pełny zapis tego niesamowitego koncertu. Płyty są dostępne w sprzedaży w Generator.pl – wersja CD oraz CDbaby.com – wersja CD oraz  wersja cyfrowa. Koncert był bardzo dobry. Polecam !

                                                                                                                         Marcin Melka      

Koncert Aquavoice w Gdańsku 17.05.2014

aquavoice

AQUAVOICE
17.05.2014
Gdańsk, CSW Łaźnia
Koncert podczas Nocy Muzeów

Tadeusz Łuczejko – plastyk, jak sam siebie określa muzykant, soundesigner, realizator dźwięku. W roku 1999 wraz z Piotrem Woltyńskim zakłada duet „AQUAVOICE” W roku 2001 Tadeusz Łuczejko działając już jako solista pod starym szyldem „AQUAVOICE” zostaje laureatem złotej dziesiątki plebiscytu słuchaczy radiowej „TRÓJKI” na najlepsze nagranie muzyki elektronicznej.Na swoim koncie ma koncerty obok takich artystów jak: Tomasz Stańko, Józef Skrzek, Marek Chołoniewski, Robin Guthrie /Cocteau Twins/, Banco de Gaia, „Higher Inteligence Agency”,Manuel Goetsching, Marek Biliński czy Wojtek Konikiewicz.Tadeusz Łuczejko nagrał siedem płyt autorskich. W roku 2007 został wpisany jako artysta do międzynarodowej encyklopedii „Who is Who”.
http://aquavoice.pl/

Marcin Melka

Ambient Festival, Gorlice, 18-19 lipiec 2014

ambient_gorlice

 

Informacja za: www.facebook.com/AmbientFestivalGorlice  

Tegoroczny „Ambient Festival” odbędzie się w dniach 18-19 lipca /piątek-sobota/

Wystąpią:

RICHARD PINHAS – lider legendarnej grupy „HELDON”, klasyk muzyki elektronicznej w najlepszym wydaniu, profesor paryskiej Sorbony.

„S.E.T.I.” – czyli Andrew Lagowski. Andrew Lagowski zajmuje się tworzeniem i wydawaniem muzyki elektronicznej od 1982 roku. Od 1987 roku wydał ponad 25 albumów i dziesięć singli12-calowych, publikuje nagrania w wydawnictwach na całym świecie.Artysta brał udział w takich projektach, jak: Nagamatzu, Lustmord, Terror Against Terror, Isolrubin B.K. oraz Legion, S.E.T.I. i Lagowski.

MICHEL BANABILA – muzyk, kompozytor i producent. Jego kariera zaczęła się wraz z opublikowaniem albumu Voiz Noiz w 2000 roku, który został bardzo pochlebnie oceniony przez krytyków. Banabila pracował w Holandii, Polsce, Południowej Afryce, Rosji, Japonii, Hiszpanii i Belgii. Jest producentem licznych ścieżek dźwiękowych do filmów, dokumentów i sztuk teatralnych.

DARIUSZ MAKARUK – muzyk, producent, programista, animator kultury, wykonawca live electronics, twórca instalacji audiowizualnych związany z polską sceną niezależną.
Współtworzy projekty zaliczane do awangardy, m.in. specjalny projekt elektroakustyczny Michała Urbaniaka oraz performance koncertowo-filmowy z udziałem Mariusza Wilczyńskiego, Tomasza Stańko i Włodzimierza Kiniorskiego (z którym tworzy od 2002 r. duet KINIOR & MAKARUK). Współpracuje również z choreografem Naoko Maeshiba, Tymonem Tymańskim, Antonim Gralakiem oraz mistrzem śpiewu gardłowego – Gendosem.

„KAPITAL” – duet, który tworzą: Rafał Iwański – współzałożyciel i muzyk grupy HATI, łączącej eksploracje na polu muzyki rytualno-medytacyjnej i improwizowanej. Jest członkiem grup Voices of the Cosmos, PRSZR i projektu audiowizualnego Aqualuna. Solowo występuje jako X-Navi:Et.
Kuba Ziołek – muzyk znany z takich grup jak Alameda Trio, Hokei, T?ien Lai, Ed Wood. Występuje solo, jako ”Stara Rzeka”, wykorzystuje przetworzone dźwięki gitary elektrycznej w duchu muzyki noise, ambient i psychodelicznej.

„Ab Intra” – jednoosobowy, studyjny projekt Radosława Kamińskiego, wyrażający się w około ambientowych/dark ambientowych formach. Jego główną ideą jest próba odnajdywania wewnętrznej jaźni poprzez dźwiękową eksplorację.

Jak co roku, będą też stoiska z płytami, także winylowymi, wystawa malarstwa i (słynne już) ognisko pożegnalne z artystami.

Mam nadzieję, że tegoroczny dobór artystów przypadnie Państwu do gustu i spotkamy się, jak zwykle w Gorlicach. Serdecznie zapraszam! 

Tadeusz Łuczejko

English translate below:

Upcoming „Ambient Festival” will be held July 18-19/friday-saturday.
Performing Artists:

RICHARD PINHAS-leader of famous group „HELDON”, known as a clasic of electronic music, professor teaching at Paris-Sorbonne University.

„S.E.T.I.”-Andrew Lagowski. He is involved in creating and publishing electronic music since 1982. Since 1987 he has released over 25 albums and ten 12-inch singles, publish recordings around the world.
The artist has participated in projects such as: Nagamatzu, Lustmord, Terror Against Terror, Isolrubin BK and the Legion, S.E.T.I. and Lagowski.
MICHEL BANABILA – musician, composer and producer. His career began with the publication of Voiz Noiz album in 2000, which has been very favorably reviewed by critics. Banabila worked in the Netherlands, Poland, South Africa, Russia, Japan, Spain and Belgium. He is the producer of numerous soundtracks for films, documentaries and plays.
DARIUSZ MAKARUK – musician, producer, programmer, animator of culture, live electronics performer, creator of audiovisual installations, associated with the Polish independent scene.
Co-founder of the avant-garde designs included special project of Michal Urbaniak electroacoustic performances and film starring Mariusz Wilczynski, Tomasz Stanko and Vladimir Kiniorski (they form a duo Kinior & MAKARUK). He also works with the choreographer Naoko Maeshiba, Tymon Tymański, Anthony Gralakiem and throat-singing master Gendos.
„CAPITAL” – a duo formed by Rafal Iwanski – Co-founder and musician group HATI linking explorations in the field of music-ritual meditation and improvisation. He is a member of the group Voices of the Cosmos, PRSZR and audio-visual project Aqualuna. Solo acts as the X-Navi: Et.
Cuba Ziółek – musician known from groups such as the Alameda Trio Hokei T? Ien Lai, Ed Wood. He performs also solo, as ”Old River”, uses the processed sounds of electric guitar music in the spirit of noise, ambient and psychodelic.
„Ab Intra” – single, studio project Radoslaw Kaminski, who is expressing his creativness in co – ambient / dark ambient forms. It’s main idea is to try to locate the inner self through sound exploration.

As every year, we will have a booth with CD and vinyl albums. An exhibition of paintings and „famous” farewell bonfire with artists!

I hope that this year’s selection of celebrities will appeal to you and we will meet as usual in Gorlice! 

Tadeusz Łuczejko

XV Ambient Festival część VII: koncert Aquavoice – relacja

Tadeusz_Luczejko

W drugim dniu XV Festiwalu Ambient w Gorlicach wystąpił Aquavoice. Aquavoice to pseudonim artystyczny Tadeusza Łuczejki. Artysta zaprezentował uczestnikom XV edycji Festiwalu prawie godzinną wieloczęściową suitę w stylu ambient. Wielokrotnie słyszałem od innych fanów, że Tadeusz Łuczejko to jeden z najbardziej znanych i ciekawych  wykonawców muzyki elektronicznej określanej mianem ambient. Byłem bardzo ciekaw, jaką usłyszę muzykę, ponieważ to był mój pierwszy koncert Aquavoice, w którym brałem udział. Podczas koncertu usłyszałem wiele różnych, fajnych utworów, które połączone w jedną całość, stanowiły bardzo interesujące widowisko. Muzyka Aquavoice była pełna przetworzonych cyfrowo dźwięków. Występ był wspomagany przez intrygujące  projekcje wideo, które były dodatkową atrakcją występu. Motywem przewodnim w muzyce Aquavoice  w drugim dniu Festiwalu była m.in. woda, przyroda, morze, krajobrazy,  czas oraz ludzie. W pierwszej odsłonie  dominowały surowe, stalowe dźwięki oraz czarno – biały obraz przedstawiający próbę zatrzymania upływającego czasu. Druga odsłona pokazywała  oblicza przyrody: Słońce, wodę oraz krajobraz morza. To jeden z ciekawszych, relaksujących  i barwnych  fragmentów koncertu. Trzecia odsłona koncertu, to wizualizacja padającego deszczu. Przyznam się, że  to był jeden z najbardziej frapujących momentów koncertu Aquavoice. Kolejne część zawierają kolorowe, barwne kolaże dźwiękowe. Tylko w niektórych fragmentach pojawia się rytm, samplowane głosy ludzi oraz melodyjne,  iluzoryczne próby zatrzymania czasu. Najpiękniejszy w całym koncercie Aquavoice jest ostatni fragment, w którym na tle starych drzew, Tadeusz Łuczejko zagrał refleksyjny i pełen zadumy fragment suity.

                                                                                                                          Marcin Melka                                       

XV Ambient Festival część VI: koncert 1605munro

gorlice_1605munro_2Zapraszam do wysłuchania fragmentów koncertu 1605munro. 1605munro to artystyczny pseudonim Andrés G. Jankowski z Niemiec. Na jego stronie Internetowej znajdziemy informację, że  urodził się w Buenos Aires w Argentynie, a obecnie mieszka w Berlinie. Jest performerem, producentem, projektantem multimedialnym oraz dźwiękowym. W późnych latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, wspólnie z Hernán Nuñez (The League of Crafty Guitarists) założył zespół Santos Luminosos. Od 1990 roku komponuje muzykę  pod szyldem 1605munro. Występuje solowo lub okazjonalnie zaprasza do współpracy  innych muzyków (Los Gauchos Alemanes, The League of Crafty Guitarists, Holger Czukay, Zenial, Interterrain, Berlin Guitar Ensemble, Jorge Haro, Diego Vainer, Soyuz, CommendatoreZ, Robert Fripp, Hidekazu Wakabayashi, Kabusacki, Anla Courtis(Reynols), RTSchulte, Daniel Delhom, Radio Copernicus, Global Mix, PSEME, DJ MirkinFroi, Gucho, Supernova, E. Galimany, Palsecam, Bioma, Berlin Laptop Orchester, Michel Banabila, Guillermo Ueno).   1605munro był  drugim artystą, który wystąpił podczas jubileuszowego XV Festiwalu Ambient w Gorlicach już w pierwszym dniu. Po udanym występie DigitalSimplyWorld nadszedł czas na inną muzykę, która jak później się okazało, była bardzo tajemnicza. Sam muzyk wydawał się niedostępną osobą, która gra jakieś niestworzone dźwięki, melodie oraz beaty oraz  ukrywa się za swoimi topornymi  instrumentami w ciemnych okularach. Wcześniej nie znałem dokonań tego muzyka. Co mnie zaintrygowało w jego muzyce? Grając suitę, 1605munro stworzył niesamowity klimat. Podczas koncertu dało się odczuć mroczne brzmienie jego muzyki. Te niepokojące dźwięki dawały z siebie kreatywny obraz surrealistycznego świata Andrésa G. Jankowskiego. Dodam jeszcze, że niech żałuje ten, kto nie był. Według mnie to było fajne widowisko – bez wizualizacji, z klasycznym układem świateł, które wywarło u mnie pozytywne wrażenie. Poniżej prezentuję czytelnikom  fragmenty koncertu 1605munro, zarejestrowane podczas pierwszego dnia XV Festiwalu Ambient w Gorlicach.

Zapraszam również na stronę artysty tutaj.

 

Marcin Melka